Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Środa dla Ducha listopad 2013r.

ŚRODA DLA DUCHA (listopad 2013r)

Słowo do Ciebie

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (…) Jezus cię wzywa abyś był uczniem pełniącym misję! Co mówi Pan dzisiaj, w świetle Słowa Bożego, które wysłuchaliśmy? Co mówi nam Pan? Trzy słowa: idźcie, bez obawy, aby służyć. Idźcie. W tych dniach tutaj w Rio, mogliście przeżyć piękne doświadczenie spotkania Jezusa i to spotkania Go wspólnie z innymi, odczuwaliście radość wiary. Ale doświadczenie tego spotkania nie może zostać zamknięte w waszym życiu czy w małej grupie parafialnej, w ruchu, waszej wspólnocie. Byłoby to niczym odcięcie tlenu płonącemu ogniu. Wiara jest płomieniem, który staje się tym żywszy, im bardziej się nią dzieli, przekazuje, aby wszyscy mogli poznać, umiłować i wyznawać Jezusa Chrystusa, który jest Panem życia i historii (Rz 10,9). Jednakże uwaga! Jezus nie powiedział: jeśli chcecie, jeśli macie czas idźcie, ale powiedział: Idźcie (…) i nauczajcie wszystkie narody. Dzielenie się doświadczeniem wiary, dawanie świadectwa wiary, głoszenie Ewangelii jest poleceniem, które Pan daje całemu Kościołowi, także tobie. Jest to nakaz, który nie wynika jednak z woli panowania czy z woli władzy, ale z siły miłości, z faktu, że Jezus pierwszy przyszedł do nas i dał nam nie trochę siebie, ale dał nam całego siebie, On dał swoje życie, aby nas zbawić i ukazać nam miłość i miłosierdzie Boga. Jezus nie traktuje nas jak niewolników, ale jak osoby wolne, jak przyjaciół, braci. Nie tylko nas posyła, ale nam towarzyszy, zawsze jest przy nas w tej misji miłości. Gdzie nas posyła Jezus? Nie ma granic, nie ma ograniczeń: posyła nas do wszystkich. Ewangelia jest dla wszystkich, a nie dla niektórych. Nie jest tylko dla tych, którzy wydają nam się bliżsi, bardziej otwarci, bardziej przyjaźni. Jest dla wszystkich. Nie bójcie się iść i nieść Chrystusa w każde środowisko, aż na peryferie egzystencjalne, także do tych, którzy wydają się najbardziej oddaleni, najbardziej obojętni. Pan poszukuje wszystkich, pragnie aby wszyscy poczuli ciepło Jego miłosierdzia i Jego miłości. Bez obawy. Ktoś mógłby pomyśleć: Nie mam specjalnego przygotowania, jak mogę iść i głosić Ewangelię? Drogi przyjacielu, twój lęk nie różni się zbytnio od lęku jak ogarnął Jeremiasza (…) Bóg mówi również do was to, co powiedział Jeremiaszowi: Nie lękaj się, bo jestem z tobą, by cię chronić (Jr 1, 6.8.) On jest z nami! (…) Nie lękaj się. Kiedy idziemy głosić Chrystusa, On sam idzie przed nami i nas prowadzi. Wysyłając swoich uczniów obiecał: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni (Mt 28,20). Prawda ta dotyczy także nas!. Jezus nigdy nikogo nie zostawia samym! Zawsze nam towarzyszy. Aby służyć. Św. Paweł mówi: Stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam (1Kor 9,19). Aby głosić Jezusa Paweł stał się sługą wszystkich. Ewangelizacja jest dawaniem osobiście świadectwa o miłości Boga, jest, przezwyciężeniem naszych ego izmów, jest służeniem, pochylając się, żeby umywać nogi naszym braciom, tak jak to czynił Jezus. Idźcie bez obawy aby służyć. Postępując zgodnie z tymi trzema słowami, doświadczycie, że ten kto ewangelizuje, jest ewangelizowany, kto przekazuje radość wiary, otrzymuje więcej radości. Drodzy młodzi, Jezus na was liczy! Kościół na was liczy! Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka, niech was zawsze otacza swoją czułą miłością: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” Amen.

Papież Franciszek ŚDM w Rio de Janeiro (Msza Święta finałowa 28 lipca 2013r. )

Pszenica różańca – wspólna modlitwa Kościoła

Tajemnice Bolesne

Tajemnica I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu (Łk 22, 40-42)

„Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość około rzut kamieniem, padł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” 

Tajemnica II. Biczowanie Jezusa (J 19,1)

„Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał Go ubiczować.”

Tajemnica III. Cierniem ukoronowanie (J 19, 2-3)

„A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: Witaj, Królu Żydowski! I policzkowali Go.”  

Tajemnica IV. Dźwiganie krzyża na Kalwarię (J19, 16-17)

„Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.” 

Tajemnica V. Śmierć Jezusa na krzyżu (J19, 28-30)

„Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: <Pragnę>. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: <Dokonało się!>. I skłoniwszy głowę, oddał ducha.” 

Intencje:

Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.

Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów jako owoc misji kontynentalnej.