Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Jak się zarejestrować?

Aby zarejestrować się stronie i mieć konto, należy emailowo skontaktować się z działem technicznym wspólnoty. Podać dane swojego animatora i mała grupę w której się jest. Następnie osoby uprawnione stworzą dla Ciebie konto i prześlą mailowo hasło/login.

Konta na stronie www, mogą posiadać tylko osoby uczestniczące w formacji małych grup.

Miesięczny rozkład spotkań

Miesięczny rozkład spotkań  wygląda następująco :

WROCŁAW - KATEDRALNA 4

- I-sza środa miesiąca - Środa dla Ducha

   Gdzie : Kościół śś. Piotra i Pawła

   Godzina : 19:30

Środa dla Ducha jest spotkaniem z Jezusem, którego uwielbiamy w Eucharystii. Rozpoczynamy naszą modlitwę od krótkiego uwielbienia. W czasie mszy świętej modlimy się w intencjach przyniesionych przez uczestników, szczególnie o uzdrowienie duszy i ciała. Po Eucharystii adorujemy Jezusa w Najświetszym Sakramencie wspólnie i osobiście. W czasie adoracji można skorzystać z modlitwy wstawienniczej oraz Spowiedzi Św.

 

- II, III środa, IV piątek oraz V środa miesiąca - Spotkanie modlitewno-formacyjne

   Gdzie : sala nr 3, ul. Katedralna 4

   Godzina : 19:30

W podanych dniach zapraszamy na spotkanie modlitewne. Uwielbiamy Jezusa i formujemy się przez konferencje, na podstawie których pracują później małe grupy.

 

 


 

 WROCŁAW - LEŚNICA

Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy

- I-sza niedziela miesiąca - Jesus Hour

   Gdzie : Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy

   Godzina : 19:00

Leśnica uwielbia uwielbiać Jezusa!

Jeśli masz pragnienie uwielbiać Boga we wspólnocie, to odwiedzaj parafię św. Jadwigi w Leśnicy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca (i nie tylko). Po Eucharystii trwamy na modlitwie, a potem spotykamy się jeszcze przy herbacie, żeby podzielić się tym, co Pan Bóg działa w naszym życiu.

Przyjdź i daj świadectwo wiary!

Zasady życia - Przymierze

„Dom na Skale” – Katolicka Wspólnota Modlitewno Ewangelizacyjna

- zasady życia i przymierza

Mt 7,24-27

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

 

 „Dom na Skale” – Jezus jest Skałą i fundamentem,

 • Chcę postawić Jezusa Chrystusa – Skałę i Fundament życia osobistego i wspólnotowego w centrum, jako Pana wszystkich dziedzin życia, relacji, decyzji. Chcę Go coraz bardziej poznawać, radykalnie za nim kroczyć i głosić Go całym życiem jako Tego, w którym objawiła się ojcowska miłość Boga. Widzę konieczność zabiegania o bliskość Jezusa oraz świadectwo życia osobistego i wspólnotowego w dziele ewangelizacji.
 • Ponieważ chcę wytrwać przy Jezusie i coraz pełniej opierać się na Nim, jako Skale i Fundamencie mojego życiaprzyjmuję prowadzenie Jego Ducha Świętego jako mojego Przewodnika i Jedynej Mocy do ciągłego budowania mojego życia (dom mojego życia). Ciągła przemiana (metanoia) życia w Duchu Świętym i poddanie się Jego przekonywaniu pozwala mi trwać we wspólnocie, którą On sam buduje (dom wspólnoty).

Katolicka - Kościół powszechny wyraża się w lokalnych wspólnotach, które pozwalają doświadczyć jedności wierzących z sobą, Biskupem i Papieżem.

 • Chcę przeżywać moją jedność we wspólnocie budując ją w wierze Kościoła, który Jezus zbudował na fundamencie Apostołów. Znakiem tej jedności wiary jest uznanie w miłości autorytetu następcy św. Piotra - Biskupa Rzymu oraz Biskupa.
 • Chcę poznawać nauczanie Kościoła.

Wspólnota – więzi między ludźmi oparte na Jezusie i skierowane ku Niemu.

 • Chcę trwać we wspólnocie uczniów, czyli w Kościele uznając, że tylko taka forma jest drogą zbawienia, wzrostu i doświadczania nowego życia, którą zaplanował Bóg. We wspólnocie chcę poznawać Jezusa i szukać światła do rozwiązywania moich osobistych i naszych wspólnych trudności.
 • Wiem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję pomocy innych by wzrastać i trwać. Wiem, że spotkam grzeszników z ich słabościami i chcę ich kochać i im pomagać. Rozumiem wspólnotę jako relacje zbudowane na Skale, którą jest Jezus i chcę się włączyć w budowanie takiego „domu życia”.
 • Chcę kroczyć tą drogą poprzez wspólny udział w Eucharystii, modlitwę, formację i dzieła wspólnoty, by być przy Chrystusie z braćmi i siostrami w wierze.

Modlitewna – wspólnota uczniów trwająca przy Mistrzu na modlitwie i słuchaniu Go

 A.      Życiodajne spotkanie z Chrystusem - modlitwa

 • modlitwa osobista w łączności ze Wspólnotą (codzienna Słowem Bożym, min. 20 minut, w jedności i za  Wspólnotę),
 • praktyka sakramentów - regularna spowiedź (zalecany stały spowiednik) i częsty udział w Eucharystii (w miarę możliwości zachęta do udziału 1 raz w tygodniu po za niedzielą),
 • cotygodniowe otwarte spotkania modlitewne z nauczaniem i świadectwami,
 • comiesięczny dzień wspólnoty i Eucharystia wspólnotowa,
 • udział w rekolekcjach lub kursie ze Wspólnotą minimum raz w roku,

B.      Bycie przy Mistrzu by wzrastać i budować – formacja

 • formacja wstępna:

o   w małych grupach,

o   udział w kursach programu formacyjnego SNE św. Andrzeja (minimum: Nowe Życie, Emaus, Jan),

 • formacja stała:
  • w małych grupach,
  • w diakoniach (jako podstawowa forma obecności i służby we Wspólnocie po formacji wstępnej, możliwy udział w trakcie formacji wstępnej),
  • w SNE śś. Piotra i Pawła (formacja SNE),
  • dbałość o formację własną przez lekturę Słowa Bożego, dokumentów Kościoła i książek o tematyce duchowej,
  • udział w rekolekcjach oraz kursach SNE (wszystkie kursy I etapu oraz zalecane kursy II etapu).

Ewangelizacyjna – Wspólnota uczniów dająca świadectwo o Chrystusie Zmartwychwstałym w mocy Ducha Świętego

 • ewangelizacja osobista – tam gdzie jestem, przez postawę życia oraz świadectwo  słowem,
 • ewangelizacja w ramach dzieł Wspólnoty (kursy, rekolekcje, koncerty ewangelizacyjne, praca z młodzieżą, spotkania w szkołach, spotkanie młodych, czuwania itd.),
 • modlitwa za dzieła Nowej Ewangelizacji,
 • służba we Wspólnocie.

Członkowie wspólnoty – otwarci na relacje wzajemne, żywą więź z Jezusem i świadczący o Nim (styl życia i formalne przyłączenie się)

 1. Miłość chrześcijańska - dbałość o wspólnotę:
 • udział w życiu i dziełach Wspólnoty,
 • zatroskanie o członków Wspólnoty,
 • troska o jedność (szczególnie w wymiarze mowy i działania),
 • finansowe wspieranie dzieł Wspólnoty na miarę swoich możliwości,

  2. Struktura wspólnoty:

 • Duszpasterz – odpowiada za Wspólnotę, ukierunkowuje rozwój, formację, dzieła; dba o jedność wewnętrzną we wspólnocie i zewnętrzną z Biskupem i innymi wspólnotami,
 • Lider – we wspólnocie jest jedne Lider wybierany przez członków Przymierza, podejmuje on odpowiedzialność czasową (kadencja 3 lata) za jedność i sprawy organizacyjne; wraz z Duszpasterzem odpowiada za Wspólnotę, jej rozwój i wizję.
 • Rada Pastoralna (z Duszpasterzem i Liderem) –wybrana spośród członków Przymierza przez Lidera i Duszpasterza
 • Grupa Odpowiedzialnych – Rada Pastoralna, animatorzy diakonii, małych grup i osoby odpowiedzialne za istotne dzieła Wspólnoty (modlitwa, ewangelizacja, formacja),
 • Członkowie – osoby po formacji podstawowej, w pełni żyjące życiem Wspólnoty (stała grupa formacyjna i diakonia, odpowiedzialność) i zdeklarowane by trwać w Przymierzu.
 • Przymierze – przyjęte formalnie zasady życia we Wspólnocie w celu wzrostu w Chrystusie, pogłębienia więzi członków i skuteczniejszego świadectwa (czytaj więcej w dokumentach: Statut i Regulaminy)
 • Sympatycy wspólnoty - osoby nie w pełni uczestniczące w życiu Wspólnoty,
 • Duża Rada Wspólnoty – spotkanie wszystkich członków Przymierza, które podejmuje decyzje istotne dla życia Wspólnoty (wybór Lidera, decyzje dotyczące ważnych dzieł),
 • Małe grupy – zapewniają podstawowy wzrost we Wspólnocie,
 • Diakonie - zapewniają formację stałą dla osób po formacji wstępnej: diakonia modlitwy (uwielbienie, m. wstawiennicza i osłonowa), diakonia ewangelizacji (SNE, media, kurs przgotowania do bierzmowania), diakonia formacji (animatorzy, materiały formacyjne, konferencje).
 1. Włączenie do wspólnoty:
 • Włączenie nowych Członków Wspólnoty odbywa się w sposób uroczysty za poręczeniem osób wybranych przez kandydatów spośród dotychczasowych Członków.
 • Każdego roku Duszpasterz lub Lider przeprowadza z Członkami Wspólnoty rozmowę dotyczącą wierności życia zasadami wspólnoty (skrutynium).
 • Członek wspólnoty, który przez rok nie uczestniczy w formacji małej grupy lub w pracy diakonii zawiesza w ten sposób swoje członkostwo we wspólnocie.

Kalendarium wspólnoty

ROK 2015

Styczeń

 • 7.01 - środa dla ducha (g. 19.00, kościół)
 • 18.01 - Dzień Wspólnoty i wybory lidera
 •  
 •  
 • 03.02 - Dzień Wspólnoty
 • spotkania środowe: 06, 13 - Środa Popielcowa - Msza Św., 20(k), 27
 • 09.02 - RSF

Marzec

 • 01-03.03 - KURS DANIEL - Wrocław (rekolekcje wielkopostne) -  zapisy
 • spotkania środowe: 06, 13, 20(k)
 • 09.03 - RSF
 • 15-17.03 - NOWE ŻYCIE - Wrocław - zapisy
 • 29-31.03 - TRIDUUM PASCHALNE

Kwiecień

 • 07.04 - Dzień Wspólnoty
 • spotkania środowe: 03, 10, 17(k), 24
 • 13.04 - RSF

Maj

 • 02-05.05 - Wyjazd rekolekcyjny Wspólnoty
 • spotkania środowe: 01, 08, 15(k), 22, 29
 • 11.05 - RSF
 • 18.05 (sb) - Czuwanie w wigilię zesłania Ducha Świętego

Czerwiec

 • 02.06 - Dzień Wspólnoty
 • spotkania środowe: 05, 12, 19(k), 26
 • 15-17.03 - KURS ANIMACJI MODLITWY CHARYZMATYCZNEJ - Wrocław - zapisy
 • 29.06 (sb) - ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA- święto Wspólnoty i SNE

Lipiec

 • 07.07 - Dzień Wspólnoty
 • spotkania środowe: 03
 • 05-08.07 - KURS MOJŻESZ - zapisy
 • 10-14.07 - KURS JAN - Poznań

 Sierpień - przerwa wakacyjna

 Wrzesień

 • 01.09 - Dzień Wspólnoty
 • spotkania środowe: 04, 11, 18(k), 25
 • 13-15.09 - NOWE ŻYCIE - Wrocław

 Październik

 • spotkania środowe:03(k), 10, 17(k), 24, 31
 • 06.10 - Dzień Wspólnoty
 • 25-27 - KURS EMAUS

Listopad

 • 03.11 - Dzień Wspólnoty
 • spotkania środowe: 07(k), 14, 21(k), 28

Grudzień

 • 01.12 - Dzień Wspólnoty
 • spotkania środowe: 04(k), 11, 18(k)
 • 13-15.12 - NOWE ŻYCIE (Wrocław)

Na czele wspólnoty

x. Piotr Wawrzynek

Pasterz wspólnoty: ks. Piotr Wawrzynek

Lider: Łukasz Zaryczny

Rada wspólnoty: 

 • ks. Piotr Wawrzynek
 • Łukasz Zaryczny
 • Dagmara Zaryczna
 • Aneta Czerwińska
 • Ewa Grendysz
 • Błażej Jankowski
 • Dorota Szadaj
 • Aldona Zięta
 
Jeśli chcesz nawiązać kontakt, napisz:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 
Pasterz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zarząd, Lider: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Grupa Promocji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Grupa Techniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Ekipa Stała SESA

 
Zapisy na kursy, RODO: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Modlitwa za kursy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 
 
Ogłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Administracja strony: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Kim jesteśmy?

Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna "Dom na Skale"

Tożsamość:
Zostaliśmy wybrani miłością Ojca, byśmy kochali Boga i ludzi.
Naszym fundamentem jest Jezus. On nas posyła, by głosić Go jako jedynego Pana i Zbawcę.
Jesteśmy Jego uczniami i słuchamy Słowa, by przynieść owoc.
Duch Święty tworzy z nas wspólnotę przez modlitwę, formację i ewangelizację.

Wizja:
1. Co? - modlitwa - ewangelizacja – formacja:
a) wielbić Jezusa i trwać na modlitwie słuchając Słowa,
b) głosić Jezusa i budować Ciało Chrystusa-wspólnotę wiary,
c) stawać się uczniem naśladując Jezusa i czynić uczniów.

2. Dlaczego? ponieważ:

a) jako uczniowie mamy kochać Boga i ludzi,
b) pragniemy być blisko Jezusa i przyprowadzać do Niego innych,
c) zostaliśmy wybrani i Pan nas posyła, by wypełniać Słowo i przynosić owoce (Mt 7,24-27; J 15,16).


3. Jak? (Dz 2,42-47) przez:

a) modlitwę,
b) braterskie więzi,
c) uczniostwo,
d) służbę,
e) ewangelizację.

4. Narzędzia:
a) Modlitwa - Modlitwa osobista w oparciu o Słowo Boże i wspólne uwielbienie,
b) Braterskie więzi - Wspieranie się i inspirowanie spotkań budujących nasze relacje,
c) Uczniostwo - Formacja w czasie spotkań wspólnoty (duże spotkania, małe grupy, kursy, rekolekcje) oraz życie sakramentalne,
d) Służba - Budowanie wspólnoty przez podjęcie posługi (szczególnie w diakoniach),
e) Ewangelizacja - Szkoła Ewangelizacji, bierzmowanie dorosłych i inne dzieła WME oraz osobiste świadectwo.

 

Fundament biblijny:
Mt 7,24-27 „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

 

xxx

"Jak to się stało, że zaczęliśmy mówić o Panu Bogu tego nie wie nikt" :) - tak mówi Kaśka, która podobnie jak wielu z nas, jeszcze kilka lat temu nie przypuszczała, że będzie się z innymi dzielić swoim doświadczeniem spotkania z Jezusem.

Spotkaliśmy się po roku 2000 na Sępolnie we Wrocławiu - ludzie o przeróżnych temperamentach, zainteresowaniach i zawodach - świeccy i duchowni.

Połączyło nas jedno: każdy z nas spotkał w swoim życiu Jezusa. Odkryliśmy, że było to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego z nas - tak wspaniałe, że nie możemy o tym nie mówić:

" Moment w którym spotkałam Jezusa był najwspanialszym momentem w moim życiu. I chce powiedzieć Ci jedno: Bóg kocha Cię tak, że Ci się w głowie nie mieści!!!" (Aneta)

"W dniu, w którym po raz pierwszy spotkałam Jezusa, moje życie zmieniło się o 180 stopni. Jeszcze nigdy nie czułam się taka szczęśliwa. Wystarczy oddać Jezusowi całe swoje życie i uczynić Go jedynym naszym Panem, a On zatroszczy się o resztę." (Iwona)

Przekonaliśmy się, że Jezus to nie legenda ani wytwór ludzkiej wyobraźni, ale Ktoś, kto jest z nami każdego dnia.

JEZUS ŻYJE i pragnie się z Tobą spotkać.

Jeśli Ty też tego pragniesz - 

NIE CZEKAJ!!!

 

 

 

Podkategorie